سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

آگهی مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه حق العملکاران گمرکی ایران

ششمین مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ به آدرس: تهران – خیابان طالقانی پلاک ۱۵۷ اتاق بازرگانی ایران طبقه ۸ تشکیل میگردد.
همکاران گرامی با حضور فعال خود و به همراه داشتن مداک لازم حسب شیوه نامه پیوست در مجمع شرکت خواهند فرمود.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
۱- اصلاح نام حق العملکاران به کارگزاران در متن اساسنامه .
۲- حذف شرط داشتن کارت بازرگانی از عضویت در اتحادیه و هیات مدیره در متن اساسنامه.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
۱. گزارش هیات مدیره.
۲. استماع گزارش بازرس.
۳. انتخاب هیات مدیره و بازرسین .

ضمنا" متن آگهی فوق در صفحه ۵ روزنامه دنیای اقاصاد مورخ ۱۴/۹/۹۴ و ۱۵/۹/۹۴ انتشار یافته است .